Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Line Leader

Production

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Manufacturing / Process
Deadline to Apply 20/05/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Key Responsibilities

1.Assist production supervisor to assign production planning task, manage staff, be responsible for ensuring the task and completion time of the shift;

Hỗ trợ giám sát sản xuất phân công nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, quản lý nhân viên, chịu trách nhiệm đảm bảo nhiệm vụ và thời gian hoàn thành của ca phụ trách 2.Responsible for the follow-up inspection and management of production plan, reasonable use of equipment and personnel, saving production consumption and improving work efficiency;

Chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra và quản lý kế hoạch sản xuất, sử dụng thiết bị và nhân sự hợp lý, tiết kiệm tiêu thụ sản xuất và nâng cao hiệu quả công việc; 3.Responsible for the safe operation of all equipment in the workshop, ensure the normal, efficient and orderly operation of all production positions;

Chịu trách nhiệm vận hành an toàn tất cả các thiết bị trong xưởng, đảm bảo tất cả các vị trí sản xuất đều hoạt động bình thường, hiệu quả và có trật tự;

4.Assist production supervisor to make statistics of production data and material loss; Hỗ trợ giám sát sản xuất thống kê dữ liệu sản xuất và tổn thất nguyên liệu;

5.Responsible for staff safety, discipline management and production staff coordination. Chịu trách nhiệm về an toàn của nhân viên, quản lý kỷ luật và điều phối nhân viên sản xuất.

6. Utilization the sourcing (Man,Material,Capacity of machine....) to meet all the target. Tối ưu nguồn lực (Nhân sự, Vật tư, Công suất máy móc....) để đạt được mục tiêu đề ra.

7. Manage well to avoid non-conformance product. Propose corrective actions to avoid wastes in production.

Quản lý tốt để tránh sản phẩm không phù hợp. Đề xuất các hành động khắc phục để tránh lãng phí trong sản xuất.

8. Support equipment engineering to repair the equipment when having incidents to ensure production progress.

Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật thiết bị sửa chữa thiết bị khi có sự cố để đảm bảo tiến độ sản xuất.

9. Train and manage their subordinates to complete the product quality requirement.

Đào tạo và quản lý cấp dưới để hoàn thành yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

Job Requirement

High school degree or above, male or female.

Nam hoặc nữ có trình độ trung học phổ thông trở lên.

Kinh nghiệm
More than three years of production management experience in the same industry, can working on shifts.

Kinh nghiệm quản lý sản xuất cùng ngành trên 3 năm, có thể làm việc theo ca.

Kiến thức
1.Familiar with lithium battery manufacturing process, basic principle, product technical characteristics and production process;

Quen thuộc với quy trình sản xuất pin lithium, nguyên tắc cơ bản, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm và quy trình sản xuất;

2.Have strong ability of quality management, process optimization, communication and coordination, problem solving and analysis and creative in the job;

Có năng lực quản lý chất lượng, tối ưu hóa quy trình, giao tiếp và phối hợp, giải quyết và phân tích vấn đề, sáng tạo trong công việc

Kỹ năng chuyên môn
1.Strong in quality & Safety mindset; Familiar with office software。 T

Tư duy tốt về An toàn và Chất lượng; Thành thạo tin học văn phòng.

2. Having the knowledge about the 5S, Kaizen, 5W1H, 5 Why, 5M, 8 Waste type in Manufacturing, Pareto (80/20), PDCA and verifying CT in the Line

Có kiến thức tốt về 5S, Kaizen, 5W1H, 5 Why, 5M, 8 loại lãng phí trong sản xuất, Pareto (80/20), PDCA và xác thực CT tại tất cả công đoạn trên line

People also viewed

Current Job

Line Leader

Production

TTi Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.