Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

EHS Clerk

HR/ EHS

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry HSE, Administrative / Clerical, Human Resources
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

- Mua hàng, lấy báo giá, làm K2(PR, CAF) và thanh toán các hạng mục thuộc về share function và theo dõi quá trình mua hàng nhận hàng hóa, thiết bị, PPE, ..... Theo dõi xuất / nhập tồn kho với các BU để đặt hàng & đảm bảo tồn kho an toàn. / Purchase, get quotation, make K2 (PR/ CAF) and payment for items belong share functions and follow up the purchase process, receiving goods, equipment, PPE, …. Follow up export/ import and stocks with BU to order safety on time.

- Theo dõi các báo cáo của EHS cho cơ quan nhà nước bao gồm đóng dấu, thu thập & gửi hồ sơ nộp cho cơ quan nhà nước đúng hạn /Follow up all report of EHS for government report including stamp and collect all record/report and send back for submit EHS report ontime.

-  Gán ca & chấm công, tăng ca cho nhân viên EHS & y tá bao gồm các nộp chứng từ BHXH, PVI, thai sản,…/ Payroll for EHS & nurse team

- Thanh toán chi phí taxi, điện thoại- 4G và dịch vụ khác cho share nếu có/ Payment tax cost/ telephone cost and other service if have

- Nhận thư từ/ công văn và chuyển qua lại giữa các site/ Receive envelop/ letter and transfer between sites

- Theo dõi và mua các vật dụng cho công tác phòng chống dịch covid. / Follow up and buy items for the prevention of covid (safety clothes, wash hand hygiene, …)

- Đóng dấu và thu thập chứng từ chất thải nguy hại, sau đó gửi cho nhà thầu. / Stamp and collect hazardous document and sent to vendor.

- Theo dõi & cập nhật file tổng hợp luật định hiện hành từ EHS của site/Follow up & update master file of current law of sites

- Tổng hợp các báo cáo giữa 3 BU (gồm báo cáo tai nạn/ sự cố, báo cáo chương trình khuyến khích an toàn, vaccine,…/Consolidate reports between 3BU ( including accident/ incidents, incentive program, vaccine,…

- Các công việc khác được yêu cầu. / Other jobs (if any)

Job Requirement

 • Years of experience: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành kế toán, hành chánh, ngoại ngữ, ít nhất 1 năm kinh nghiệm/ Graduating accounting, administrative, foreigner language colleges, at least 1 year.
 • Special knowledge: giỏi excel, ppt / good excel, power point
 • Other skills: cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc/ carefully, detail in jobs
 • English: có thể nói tiếng Anh cơ bản/ can speak in verbal and written  

People also viewed

Current Job

EHS Clerk

HR/ EHS

TTi Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.